کد آهنگ سکوت غم از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

کد آهنگ تک ستاره از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ غروب دریا از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ عشق خدایی از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ ماه من باش از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ عاش کشون از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ حلقه ی آشنایی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ دلبر من از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ عشق مرده از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ ساقیم خدا از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ ماهی گیر از مصطفی فتاحی

 ---------------------------------------