کد آهنگ به خاطر من از یاس

 ---------------------------------------

کد آهنگ سخته از یاس

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ درد و دل از یاس

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ پیاده میشم از یاس

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ درکم کن از یاس

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ به دنیا خوش اومدی از یاس

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ هویت من از یاس

 ---------------------------------------